MS Bratislavská
 Udalosti

       Informovaný súhlas zákonného zástupcu 
     Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa inou osobou       Súhlas so spracávaním osobných údajov  
    
        Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ        Školský poriadok MŠ Bratislavská         Školský vzdelávací program Meduška      
        Hodnotiaca správa       Kritéria prijatia do MŠ - zápis 2020       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2019


        Čiastočná úhrada nákladov spojených s hmotným zabezpečením predprimárneho vzdelávania (školné)