MS Bratislavská
 Udalosti

       Informovaný súhlas zákonného zástupcu 
     Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa inou osobou       Súhlas so spracávaním osobných údajov      
         Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ        Školský poriadok MŠ Bratislavská         Školský vzdelávací program Meduška      
Hodnotiaca správa       Kritéria prijatia do MŠ - zápis 2019       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2019