MS Bratislavská
 Udalosti


INFORMÁCIA PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV
 
Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

 

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa od 1. 1. 2019 poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
 

Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy je stanovený vo výške 1,84€ (1,54€ = 3.finančné pásmo + 0,30€ = réžia určená VZN zriaďovateľa), to znamená, že zákonný zástupca dieťaťa uhradí rozdiel vo výške 0,54€ za stravu dieťaťa / 1 deň.

 

Podmienky poskytovania školského stravovania

 
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie za úhradu:

Klasický stravník:                      1,84€ (desiata0,38+obed0,90+olovrant0,26+réžia0,30)
paušálne sumou:                     37,00€ bežné stravovanie dieťaťa


Klasický stravník s dotáciou:    0,64€
paušálne sumou:                     14,00€ stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu               
                                                   na  podporu výchovy k stravovacím návykom

Jednorazový príspevok predškolákov na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa.
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci bezhotovostne na účet: SK94 7500 0000 0040 0860 2215, do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.
 

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie :
 
  1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, na telefónnom čísle – 051/770 67 44.
  2. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)
  3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 13:50hod – 14,10hod.; v takomto prípade klasický stravník s dotáciou uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.
  4. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 
Vedúca ŠJ – Marcela Jecušková
Telefónne číslo : 051/770 55 90
Mailová adresa : sj.bratislavska@centrum.sk