MS Bratislavská
 Udalosti

PODMIENKY POSKYTOVANIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Od 1.1.2023 zariadenia školského stravovania v meste Prešov ostávajú v treťom finančnom pásme, ktoré sa podľa Finančných pásiem zverejnených ministerstvom školstva zvyšuje pre dieťa MŠ na sumu:


 

klasický stravník: 2,40€ (desiata0,50€+obed1,20€+olovrant0,40€+režia 0,30€)

paušálne sumou 50,00€ bežné stravovanie dieťaťa

klasický stravník s dotáciou: 1,10€

paušálne sumou 23,00€

Jednorazový príspevok predškolákov na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,30 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa.Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci bezhotovostne na účet: SK94 7500 0000 0040 0860 2215do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.
 


Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie :
 

  1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, na telefónnom čísle – 051/770 5590, alebo mailom: sj.bratislavska@gmail.com

  2. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)

  3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12:00hod – 12:30hod.; v takomto prípade klasický stravník s dotáciou uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

  4. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 
Vedúca ŠJ – Marcela Jecušková
Telefónne číslo : 051/770 55 90
Mailová adresa : sj.bratislavska@gmail.com