MS Bratislavská
 Udalosti

 

   INFORMÁCIA PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa od 1. 1. 2019 poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
 

 Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy je stanovený vo výške 1,29€ (1,19€ = 3.finančné pásmo + 0,10€ = réžia určená VZN zriaďovateľa), to znamená, že zákonný zástupca dieťaťa uhradí rozdiel vo výške 0,09€ za stravu dieťaťa / 1 deň.
 

Bližšie informácie Vám poskytne vedúca ŠJ.

 
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa aj tento rok zapojila naša jedáleň do výstavy a prezentácie jedál z mlieka, ktorá sa konala 15.05.2018 na ZŠ MIrka Nešpora v Prešove. Tento rok naše tety kuchárky pripravovali Nátierku zo syra Lučina s redkvičkou a Puding karamelový.


NÁTIERKA Z LUČINY S REDKVIČKOU
 
Syr Lučina           0,120 g
Maslo                  0,160 g
Redkvička           0,150 g
Mlieko                 0,020 g
Štipka soli
 
Maslo vyšľaháme so syrom Lučina a mliekom. Pridáme očistenú, nastrúhanú redkvičku, osolíme a vyšľaháme.
 
 
PUDING KARAMELOVÝ + OZDOBA
 
Mlieko                        2,00 l
Cukor kryštálový        0,06 g
Karamelový puding    0,20 g
 
V malom množstve studeného  mlieka rozmiešame pudingový prášok. Zvyšok mlieka prevaríme s cukrom. Do vriaceho mlieka  prilievame rozmiešaný krémový prášok a za stáleho miešania uvaríme. Teplý puding nalievame do kompótových misiek. Môžeme ozdobiť čerstvým ovocím alebo kompótom.
 


Prevádzka školskej jedálne
 
  • strava sa deťom podáva 3x denne v trojhodinových intervaloch, pitný režim je zabezpečený nepretržite,
  • jedálny lístok je k nahliadnutiu vždy na nástenke na to určenej,
  • stravné sa vyberá v čase vopred oznámenom u vedúcej ŠJ platbou v hotovosti, alebo cez účet,
  • je zakázané donášať si vlastnú stravu - obed, s výnimkou diéty /uvedené v prihláške, lekárske rozhodnutie


Úhrada za vzedlávanie, stravné:
 
  • celodenná strava: 1,29 €
  • čiastočná úhrada vzdelávania v šk.r. 2018/2019: 15,00 €, deti do 3r. 40€ 

Tento príspevok sa uhrádza  v hotovosti vopred do 10. dňa v  mesiaci.Príspevok na čiastočnú úhradu - školné v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a k 31.8. daného roku dosiahlo vek 5 rokov,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,