MS Bratislavská
 Udalosti

Podmienky poskytovania školského stravovania

 
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie za úhradu:

Klasický stravník:                      1,84€ (desiata0,38+obed0,90+olovrant0,26+réžia0,30)
paušálne sumou:                     37,00€ bežné stravovanie dieťaťa


Klasický stravník s dotáciou:    0,64€
paušálne sumou:                     14,00€ stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu               
                                                   na  podporu výchovy k stravovacím návykom

Jednorazový príspevok predškolákov na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa.
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci bezhotovostne na účet: SK94 7500 0000 0040 0860 2215, do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.
 

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie :
 
  1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, na telefónnom čísle – 051/770 5590.
  2. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)
  3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 13:50hod – 14,10hod.; v takomto prípade klasický stravník s dotáciou uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.
  4. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 
Vedúca ŠJ – Marcela Jecušková
Telefónne číslo : 051/770 55 90
Mailová adresa : sj.bratislavska@centrum.sk