MS Bratislavská
 Udalosti

predsedníčka RŠ:                  Renáta Harvišová -  zástupca pedagogických zamestnancov
podpredsedníčka RŠ:             Oľga Chomjaková -  zástupca pedagogických zamestnancov
člen RŠ:                               Alena Pilipová -  zástupca nepedagogických zamestnancov
člen RŠ:                               JuDr. Michaela Sabanošová  -  zástupca rodičov
člen RŠ:                               Dana Vašigová -  zástupca rodičov
člen RŠ:                               Milan Vrabeľ -  zástupca rodičov
člen RŠ:                               Mgr. Igor Hodžia  -  zástupca zriaďovateľa
člen RŠ:                               Mgr. Ľudmila Kravčáková  -  zástupca zriaďovateľa
člen RŠ:                               Zuzana Tkáčová -  zástupca zriaďovateľa


Aktualizované dňa 1.4.2019