MS Bratislavská
 Udalosti

STANOVY
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA KYTIČKA
 
 
Článok 1       
Základné ustanovenia
 
 1. Rodičovské združenie je dobrovoľné neziskové občianske združenie rodičov, náhradných rodičov, pestúnov, profesionálnych rodičov, zákonných zástupcov a priateľov (ďalej len rodičov) Materskej školy, Bratislavská 3, 08 01  Prešov, založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov.
 2. Názov občianskeho združenia: Rodičovské združenie Kytička (ďalej len RZK).
 3. RZK má vlastnú právnu subjektivitu vymedzenú štatútom, koná vo vlastnom mene, na vlastný účet a má vlastný finančný rozpočet.
 4. RZK sa zriaďuje na dobu neurčitú.
 5. Štatutárny zástupca RZK je predseda výkonného výboru.
 
Článok 2
Sídlo občianskeho združenia
 
 1. Sídlo RZK:  Bratislavská 3, 080 01  Prešov
 
Článok 3
Cieľ a činnosť občianskeho združenia
 
 1. Cieľom RZK je spolupracovať s vedením materskej školy a jej pedagogickým zborom pri:
 1. výchove a vzdelávaní detí materskej školy, pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí v súlade s pedagogickými princípmi,
 2. ochrane práv detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa prijatom VZ OSN dňa 20.11.1989  s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti,
 3. ochrane záujmov rodičov vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle Zákona o rodine,
 4. ochrane učiteľov a zamestnancov materskej školy proti nátlakovým skupinám,
 5. zlepšovaní životného prostredia detí v materskej škole  podpore zdravého telesného a psychického vývoja detí a utváraní zdravého životného štýlu.
 1. Činnosť RZK  sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZK.
      Pri svojej činnosti RZK:
 1. rešpektuje požiadavky vedenia materskej školy týkajúce sa spolupráce materskej školy s rodičmi,
 2. rešpektuje subjektivitu materskej školy pri presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti definovanej odsekom 1),
 3. zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania detí,
 4. prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom materskej školy, pedagogickými pracovníkmi a ostatnými zamestnancami materskej školy na základe partnerského vzťahu.
 
Článok 4
Členstvo v RZK a práva a povinnosti členov RZK
 
 1. Členstvo v RZK je dobrovoľné, počet členov nie je limitovaný.
 2. Členstvo v RZK vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom rodiča do Zoznamu členov rodičovského združenia, ktorý je predložený na prvom triednom aktíve v novom školskom roku.
 3. Členovia RZK majú právo:
 1. zúčastňovať sa na triednych aktívoch, orgánov združenia a orgánov materskej školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení,
 2. voliť orgány RZK,
 3. byť volený do orgánov rodičovského združenia alebo do orgánov materskej školy ako zástupcovia rodičovského združenia,
 4. byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov RZK ako aj o zámeroch vedenie materskej školy týkajúcich sa výchovno -  vzdelávacieho procesu,
 5. venovať RZK, materskej škole alebo záujmovým krúžkom pri materskej škole dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku.
 1. Členovia RZK sú povinní:
 1. zúčastňovať sa na triednych aktívoch, orgánov združenia a orgánov materskej školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení,
 2. platiť členské príspevky (na jedno dieťa), o výške ktorých rozhodne rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v novom školskom roku,
 3. dodržiavať stanovy ZRK, rešpektovať rozhodnutia orgánov RZK a konať tak, aby nebolo poškodené dobré meno rodičovského združenia.
 1. Členstvo v RZK zaniká:
 1.  vystúpením člena z RZK po slobodnom uvážení,
 2.  vylúčením pre neplnenie si povinností člena RZK,
 3.  dňom zániku právnickej osoby, zánikom RZK.
 
Článok 5
Organizačná štruktúra RZK
 
 1. Základnými organizačnými jednotkami RZK sú triedne aktívy. Triedne aktívy sa zriaďujú podľa počtu tried v materskej škole. Pri každej triede pôsobí jeden triedny aktív, ktorého členmi sú rodičia detí, navštevujúcich príslušnú triedu.
 2. Orgány rodičovského združenia zabezpečujúce úlohy toho to združenia:
 • Rodičovská rada -  rozhoduje vo veciach rodičovského združenia a zabezpečuje realizáciu poslania a  úloh rodičovského združenia,
 • Výkonný výbor – zabezpečuje realizáciu rozhodnutí rodičovskej erady, zabezpečuje činnosť rodičovského združenia a prijíma rozhodnutia medzi jednotlivými zasadnutiami rodičovskej rady,
 • Revízna komisia – kontrolný orgán rodičovského združenia,
 1. Členovia výkonného výboru – predseda rodičovského združenia, tajomník rodičovskej rady a hospodár rodičovskej rady, sú oprávnení konať v mene rodičovského združenia a to vždy dvaja spoločne.
  
Článok 6
Triedny aktív
 
 1. Triedny aktív je základnou organizačnou jednotkou štruktúry rodičovského združenia. Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku prijatím členstva rodičov v rodičovskom združení.
 2. Triedny aktív:
 1. volí predsedu a zapisovateľa triedneho aktívu. Zapisovateľ vedie Zápisnice zo zasadnutí triedneho aktívu a každú zápisnicu z triedneho aktívu doručí predseda tajomníkovi výkonného výboru.
 2. zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi výkonného výboru prostredníctvom predsedu triedneho aktívu.
 3. pomáha triednemu učiteľovi riešiť prípadné problémové situácie,  formuluje návrhy rodičovskej rade alebo vedeniu materskej školy.
 4. rešpektuje rozhodnutia a odporúčania rodičovskej rady a zabezpečuje ich realizáciu.
 5. volí svojho zástupcu do rodičovskej rady. Obyčajne zástupcom triedneho aktívu v rodičovskej rade je predseda triedneho aktívu. Zvolený rodič je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach rodičovskej rady alebo zabezpečiť za seba rovnocennú náhradu, spravidla zapisovateľa triedneho aktívu.
 1. Zástupca triedneho aktívu v rodičovskej rade na jej zasadnutiach prednáša návrhy    rodičov, je aktívny pri riešení problémov, ktorými sa rada zaoberá a sprostredkováva rodičom triedneho aktívu všetky informácie, ktoré sú im adresované z rokovania rady,
 2.  Triedny aktív môže v priebehu školského roka odvolať predsedu triedneho aktívu, zapisovateľa triedneho aktívu alebo inom orgáne rodičovského združenia alebo materskej školy a nahradiť odvolaného rodiča iným rodičom.
 
Článok 7
Rodičovská rada
 
 1. Rodičovská rada je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli zvolení spôsobom stanoveným čl. 6, odst.2, písmeno e. na prvom zasadnutí triednych aktívov na začiatku školského roka v septembri.
 2. Rodičovská rada:
 1. rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a materskej školy,
 2. schvaľuje rozpočet rodičovského združenia (vrátane výšky členského príspevku rodičov na príslušný školský rok) a rozhoduje o jeho využití,
 3. schvaľuje Stanovy rodičovského združenia a ich zmeny,
 4. schvaľuje výdaj finančných prostriedkov rodičovského združenia v sumách vyšších nad 165 eur,
 5. prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených revíznou komisiou, alebo po upozornení členmi rodičovského združenia, vedením školy, pedagogickými pracovníkmi a pod.
 6. rozhoduje o vyradení predmetov z majetku rodičovského združenia v prípade ich zničenia, znehodnotenia a pod.
 1. Rodičovská rada volí na prvom zasadnutí v školskom roku trojčlenný výkonný výbor (predseda, tajomník, hospodár), členov revíznej komisie a zástupcov rodičovského združenia v orgánoch materskej školy.
 2. Rodičovská rada zasadá minimálne dvakrát v školskom roku. Zasadnutí rodičovskej rady sa zúčastňuje riaditeľ materskej školy alebo ním poverený zástupca vedenia materskej školy. Rodičovskú radu zvoláva jej predseda podľa pánu zasadnutí, prípadne mimoriadne, ak o to požiada vedenie materskej školy. Plán zasadnutí rodičovskej rady pre príslušný školský rok sa schvaľuje na prvom zasadnutí.
 3. Rozhodnutia rodičovskej rady sú záväzné pre všetkých členov rodičovského združenia.
 4. Funkčné obdobie rodičovskej rady je jeden školský rok. Začína v septembri zvolením zástupcov triednych aktívov a končí odovzdávaním funkcie novej rodičovskej rade v septembri nasledujúceho školského roka.
 
Článok 8
Revízna komisia
 
 1. Revíznu komisiu tvorí predseda revíznej komisie a dvaja členovia revíznej komisie. Členov revíznej komisie volí rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Zvolení členovia revíznej komisie následne po zvolení na prvom zasadnutí revíznej komisie zvolia spomedzi seba predsedu revíznej komisie.
 2. Funkčné obdobie revíznej komisie je jeden školský rok. Začína v septembri zvolením jej členov a končí prednesením Správy o výsledku kontroly novej rodičovskej rade podľa odst. 4.
 3. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia a dodržiavania schváleného rozpočtu rodičovského združenia minimálne dvakrát v školskom roku:
 1. do konca októbra vykoná kontrolu vybratia členských príspevkov,
 2. vykonáva inventarizáciu majetku rodičovského združenia.
 1. Revízna komisia spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie), ktorú predkladá rodičovskej rade na jej zasadnutí a novej rodičovskej rade na jej prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku.
 
Článok 9
Hospodárenie RZK
 
 1. Príjmy rodičovského združenia tvoria členské príspevky, výnosy z akcií rodičovského združenia, z jeho majetku, dobrovoľné príspevky a dary rodičov, vrátane sponzorstva, účelové dary a príspevky 2% dane z príjmov.
 2. Hlavným nástrojom hospodárenia rodičovského združenia ja Rozpočet rodičovského združenia. Rozpočet rodičovského združenia pripravuje výkonný výbor a predkladá ho na schválenie rodičovskej rade. Základné rozpočtové položky sa saturujú z členských príspevkov.
 3. Ostatné príjmy sa rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu (variabilnej položky) podľa potrieb organizácie. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne rodičovská rada (hodnota nad 165 eur) alebo výkonný výbor (dary v hodnote do 165 eur). Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v správe o hospodárení rodičovského združenia, ktorú výbor predkladá rodičovskej rade.
 4. Drobné príspevky a dary rodičov venované triednemu aktívu (deťom jednotlivej triedy) na podliehajú kompetencii rozpočtu rodičovského združenia. O ich využití rozhoduje triedny aktív.
 5. Finančné prostriedky rodičovského združenia sa ukladajú na bežný účet. Podpisové právo majú členovia výkonného výboru a to vždy dvaja spoločne.
 6. Rozpočet rodičovského združenia vypracúva výkonný výbor a schvaľuje rodičovská rada v októbri školského roka. Pri spracovaní rozpočtu na školský rok sa vychádza z členských príspevkov (ak v čase spracovania rozpočtu nie je výber ukončený) v súlade s počtom členov rodičovského združenia zapísaných do zoznamov triednych aktívov. V rozpočte sú jednotlivé výdavky uvedené položkovite na konkrétny účel, pričom jedna z položiek môže určovať finančných prostriedkov určených na mimoriadne výdavky.
 7. Výkonný výbor zabezpečuje hospodárenie s finančnými prostriedkami rodičovského združenia podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov má hospodár rodičovského združenia.
 8. Výdavky rodičovského združenia tvoria príspevky pre deti materskej školy, ktorých rodičia sú členmi rodičovského združenia a zaplatili členský príspevok za príslušný školský rok, príspevky na organizáciu kultúrnych a športových podujatí, príspevky na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu detí, príspevky na činnosť záujmových krúžkov. Výdavky rodičovského združenia a mimoriadne výdavky sa realizujú výlučne podľa schváleného rozpočtu.
 9. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo finančnom denníku, ktorý vedie hospodár rodičovského združenia. Hospodár predkladá finančný denník výkonnému výboru na každom jeho zasadnutí. Správu o hospodárení, ktorú spracuje hospodár rodičovského združenia, predkladá výkonný výbor rodičovskej rade na každom jej zasadnutí. Doklady o hospodárení rodičovského združenia je hospodár povinný predložiť na požiadanie revíznej komisii.
 10. Výdaje finančných prostriedkov uskutočňuje hospodár rodičovského združenia na základe rozhodnutí rodičovskej rady, resp. výkonného výboru v súlade s rozpočtom rodičovského združenia na daný školský rok.
 11. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve rodičovského združenia, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár rodičovského združenia. Inventarizácia majetku rodičovského združenia sa vykonáva jeden krát ročne, alebo mimoriadne pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia. Výsledok inventarizácie je spracovaný formou správy, ktorá tvorí prílohu správy o činnosti rodičovského združenia, ktorú predkladá výkonný výbor rodičovskej rade. 
 
Článok 10
Zánik RZK
 
 1. Združenie zaniká:
 1. Dobrovoľným rozpustením rodičovského združenia. Rozhoduje o tom Rodičovská rada ako najvyšší orgán RZ. Zánik RZ oznámi Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od rozhodnutia.
 2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení, v zmysle ustanovení zákona.
 1. Pri zániku RZ vykoná rodičovská rada nasledujúce úkony:
 1. Uloží revíznej komisii vykonať inventarizáciu majetku rodičovského združenia,
 2. Sústredí finančné prostriedky, vysporiada pohľadávky a záväzky rodičovského združenia a určí likvidačnú skupinu rodičov.
 1.  Likvidačná skupina:
 1. Zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, alebo ich daruje materskej škole na výchovno – vzdelávacie účely,
 2. Rozhodne o zrušení účtu rodičovského združenia a o rozdelení finančných prostriedkov,
 3. Vykoná ďalšie nevyhnutné kroky súvisiace s likvidáciou (uloženie dokumentácie o činnosti a pod.)
 
Článok 11
Záverečné ustanovenia
 
 1. Tieto Stanovy rodičovského združenia nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom registrácie občianskeho združenia,
 2. Zmeny Stanov rodičovského združenia je možné vykonať len formou dokladov v písomnej podobe.
 
 
 
Za prípravný výbor: 
Beáta Strižovská
Mgr. Eva Semanová
Alena Pilipová