MS Bratislavská
 Udalosti

Charakteristika MŠ:
 • šesťtriedna MŠ na sídlisku Sekčov v Prešove,
 • oplotený školský dvor plný zelene,
 • spolupráca so základnou školou, logopédom, psychológom,
 • zabezpečenie adaptačného pobytu detí od 2 rokov,
 • netradičné aktivity zamerané na bezproblémový vstup detí do ZŠ


MŠ ponúka kvalitnú predškolskú edukáciu s dôrazom na:
 • rozvoj osobnosti cez zážitkové učenie,
 • utváranie elementárnych návykov zdravého životného štýlu,
 • nadštandardnú pomoc pri riešení problémov správnej výslovnosti v spolupráci s odborným logopédom,
 • záujmové aktivity pre staršie deti: hudobno-dramatické, tanečné, výtvarné, počítačové, anglický jazyk.


Stratégie využívané na rozvoj dieťaťa:
 • hra a zážitkové učenie prostredníctvom tvorivej dramatiky,
 • využívanie estetických činností na rozvoj tvorivosti detí,
 • školské slávnosti,
 • tvorivé dielne,
 • presunutie edukačnej činnosti do prírody,
 • rituály jednotlivých skupín.


Nadštandardné aktivity:
 • vychádzky a výlety do prírody, Škola v prírode,
 • tvorivé dielne s rodičmi (tekvičiaci, módna prehliadka),
 • imatrikulácia, karneval, rozlúčka s predškolákmi,
 • bábkové divadlá, detské koncerty,


Vnútorný režim materskej školy:
 • prevádzka MŠ: 6:00 – 17:00 (7:00 – 16:00 vo všetkých triedach),
 • príchod dieťaťa do MŠ je do 8:00 hod,
 • rodič odovzdáva dieťa do MŠ zdravé ! rodič odovzdáva a preberá dieťa priamo od učiteľky MŠ,
 • na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu,
 • neprítomnosť dieťaťa hlási rodič vopred, alebo ráno do 8:00,


Vybavenie dieťaťa do MŠ
 • prezuvky s pevnou pätou – nie šľapky,
 • pyžamo – každý týždeň sa nosí vyprať,
 • odev do triedy a na pobyt vonku podľa uváženia rodičov,
 • do šatne uložiť podľa potreby spodné prádlo, pančuchy
 • hyg. potreby a výtv. materiál (v kompetencii triedy),
 • všetky veci musia byť zreteľne označené.
 • rodičia zodpovedajú za to, čo si deti donesú z domu a uložia si do šatňovej skrinky !


Organizácia v triede:

Do tried sú zaradzované deti podľa veku:

Usporiadanie denných činností – denný program
 • hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu-desiata 9:00 – 9:30
 • hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
 • pobyt vonku,
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu-obed 11:30 – 12:00
 • odpočinok,
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu-olovrant 14:30 – 15.00
 • hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, pobyt vonku,