MS Bratislavská
 Udalosti
Vážení rodičia,
Na základe aktuálnych pokynov MsÚ Vás informujeme, že sa na MŠ Bratislavská 3 v Prešove bude od septembra 2019 realizovať nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia celej MŠ. Predpokladaná doba rekonštrukcie je 12 mesiacov. Počas toho obdobia bude celá škola od 1.9. 2019 presťahovaná do náhradných priestorov do ZŠ Važecká 11, Prešov – Šváby, kde začneme aj nový školský rok. Prevádzka MŠ bude v priestoroch so samostatným vchodom. Deti budú v zaradené v tých istých triedach ako doposiaľ, s tými istými učiteľkami. Ubezpečujeme Vás, vážení rodičia, že vo vybraných priestoroch ZŠ Važecká bude o Vaše deti dobre postarané a edukačný proces bude zabezpečený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Našou snahou je v náhradných priestoroch vytvoriť pre Vaše deti také podmienky, aby sa cítili bezpečne a šťastne. Výsledkom budú krásne, vynovené priestory našej materskej školy, ktoré budú najkrajším darčekom pre naše deti. Vážení rodičia, čaká nás všetkých náročné obdobie, preto Vás prosíme o trpezlivosť, spoluprácu a pomoc a pri sťahovaní, ktoré plánujeme po 20.8.2019. Pre prázdninové obdobie nemáme inú možnosť komunikácie, ako prostredníctvom internetu, preto Vám odporúčame pravidelne sledovať webovú stránku školy, kde Vás budeme o všetkom informovať. Všetky vaše otázky vám zodpovieme osobne na plenárnom zasadnutí, ktoré plánujeme posledný augustový týždeň.
vedenie školy
O nás


     Materská škola Bratislavská 3 v Prešove je 6 triednou štátnou školou s celodennou starostlivosťou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov. Zabezpečuje edukáciu detí predškolského veku od 2 do 6 rokov, v homogénnych triedach.

     Materská škola je dvojpodlažným štvorpavilónovým objektom v lokalite sídliska Sekčov, priamo v obytnej zóne na oplotenom pozemku plnom zelene.


     Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu, fyzickým a psychosomatickým špecifikám detí.


Dispozícia priestorov je nasledovná:
  • hospodársky pavilón so zariadenou kuchyňou, práčovňou, kanceláriami a skladmi
  • účelovo vybavené triedy, herne, odpočivárne, šatne, sociálne a hygienické zariadenia

Špecifickým zameraním materskej školy je:
  • rozvoj emocionality a EI aktivizujúcimi metódami, prevažne zážitkovým učením,
  • utváranie environmentálneho cítenia detí prostredníctvom školského dvora, ktorý poskytuje deťom mnoho príležitostí na tvorivú sebarealizáciu, pohyb, hru, ale aj poznávaciu činnosť,
  • poskytovanie preventívnej logopedickej starostlivosti na odstraňovanie nesprávnej výslovnosti. Tejto oblasti sa venuje certifikovaný pedagóg z oblasti logopédie, ktorý úzko spolupracuje s klinickým logopédom.