MS Bratislavská
 Udalosti

                                                      

                                                                          Vážení rodičia,

Na základe súhlasu zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od 13.09.2021

otvárame prevádzku MŠ Bratislavská 3 v Prešove.

                                                         Súhlas k otvoreniu prevádzky MŠ Bratislavská 3, Prešov

 Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vás, na Vaše deti a na vzájomnú spoluprácu.

INFORMÁCIE  K NÁSTUPU DIEŤAŤA DO MŠ  V  ŠK. ROKU  2021/2022

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

·Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/22 bude už  v  priestoroch MŠ Bratislavská 3 v Prešove v čase 6:30 – 17:00, 

·V čase 6:30 – 6:55 a 16:00 – 16:55 je prevádzka v spoločnej triede, (1 pavilón na prízemí)

·Príchod detí do MŠ je do 7:55 hodo 8:00 hod.  sa pavilóny uzamykajú

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried bude dostupný pri hlavnom vchode. 

Dieťa bude potrebovať:

                        ·         Pevnú obuv na prezutie označenú menom 

                        ·         Pohodlné oblečenie označené menom

                        ·         Náhradné oblečenie do vrecúška 

                        ·         Pyžamo označené menom

 

Zákonný zástupca

 1.       Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu šatňovom/vstupnom   priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a opatrení MŠSR https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

2.       Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré bidú upravené v dokumente Organizácia a podmienky  výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Bratislavská 3, Prešov na obdobie školského roku 2021/2022 a v Školskom poriadku.

3.       Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke

·Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti    Príloha č. 1,

                        Ďalej :  vyplnené a podpísané tlačivá, ktoré si tu môžete stiahnuť

·informovaný súhlas na používanie osobných údajov pre potreby MŠ 

·súhlas na propagáciu prevádzkovateľa

·splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu )

 4.       Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené.

 5.       Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý  zabezpečuje materská škola (ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom + rannú dezinfekciu rúk) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj po opakovanýchmeraniach, sa dieťa do MŠ neprevezme.

 6.       Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory        šatne do hygienickej zóny.

 7.       Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok.

 8.       Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do   budovy., 

 9.       Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 17.00 hod. Po 17.00 hod sa areál a budova MŠuzatvára.

Pokyny k úhrade školného a stravného  v MŠ Bratislavská 3 v Prešove

Účet – úhrada školného  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 2

Číslo účtu

SK50 7500 0000 0040 0859 7866    Variabilný symbol: 0405
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

20,-€ za dieťa od 2 rokov do plnenia povinného predprimárneho vzdelávania ( predškoláci školné neplatia)

splatnosť

Do 10 dňa v danom kalendárnom mesiaci   

Podrobné informácie ohľadom „školného“ nájdete tu:

VZN 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 

Usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Účet – úhrada stravné  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 6

Číslo účtu

SK94 7500 0000 0040 0860 2215
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

Klasický stravník bez dotácie

1,84€ /1 deň – paušálne 37,-€/1 mesiac

 

Klasický stravník s dotáciou

0,54€/1 deň – dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, len   do dovŕšenia 6 rokov veku  – paušálne 14,-€/1 mesiac 20 € jednorazový príspevok v mesiaci august

 

Stravník s diétou bez dotácie

2,15 € /deň

 

Stravník s diétou a s dotáciou

0,85 € /deň + 20 € jednorazový príspevok v mesiaci augus

 

splatnosť

Do 25 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca   (nové deti pri nástupe)

Kontakty na informácie a vyhlasovanie 

email: sj.bratislavská@centrum.sk

tel.: 051/7705590 – pani Jecušková Marcela , vedúca  ŠJ Bratislavská 3,

Podrobné informácie ohľadom úhrady a podmienkach stravovania  Nájdete tu:
Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa      

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne (v súvislosti s COVID 19) budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

         Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti 

Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

              

Vážení rodičia

                                  Zápis detí do materskej školy Bratislavská 3 v Prešove bude prebiehať

                                                                  od 03.05.2021 – 17.05.2021

                                  prevádzka materskej školy by mala byť od septembra 2021 v nových    

                                                                  zrekonštruovaných priestoroch                                                       

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

                               Na stiahnutie:   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2021-2022

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Čitateľne vyplnenú a lekárom i zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ posielať klasickou poštou, alebo vhodením do poštovej schránky školy (hlavná brána)

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

                             Dávame Vám do pozornosti informáciu o postupe rekonštrukcie MŠ Bratislavská 3 v Prešove

                                                  https://www.facebook.com/msupresov/videos/2736399176672614/

    https://www.presov.sk/oznamy/ms-bratislavska-prechadza-rozsiahlou-rekonstrukciou-bude-krajsia-a-bezpecnejsia.html>

                           Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/22

                                               ** „Informovaný súhlas zákonného zástupcu o pokračovanie v plnení PPV“


         

O nás


     Materská škola Bratislavská 3 v Prešove je 6 triednou štátnou školou s celodennou starostlivosťou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov. Zabezpečuje edukáciu detí predškolského veku od 2 do 6 rokov, v homogénnych triedach.

     Materská škola je dvojpodlažným štvorpavilónovým objektom v lokalite sídliska Sekčov, priamo v obytnej zóne na oplotenom pozemku plnom zelene.


     Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu, fyzickým a psychosomatickým špecifikám detí.


Dispozícia priestorov je nasledovná:
  • hospodársky pavilón so zariadenou kuchyňou, práčovňou, kanceláriami a skladmi
  • účelovo vybavené triedy, herne, odpočivárne, šatne, sociálne a hygienické zariadenia

Špecifickým zameraním materskej školy je:
  • rozvoj emocionality a EI aktivizujúcimi metódami, prevažne zážitkovým učením,
  • utváranie environmentálneho cítenia detí prostredníctvom školského dvora, ktorý poskytuje deťom mnoho príležitostí na tvorivú sebarealizáciu, pohyb, hru, ale aj poznávaciu činnosť,
  • poskytovanie preventívnej logopedickej starostlivosti na odstraňovanie nesprávnej výslovnosti. Tejto oblasti sa venuje certifikovaný pedagóg z oblasti logopédie, ktorý úzko spolupracuje s klinickým logopédom.