MS Bratislavská
 Udalosti

DEŇ RODINY

          Na stiahnutie: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2024-2025

           Žiadosť môžete podať aj elektronicky cez link https://bratislavska.edupage.org/register/
           Avšak ak využijete túto možnosť, je nutné túto žiadosť po odoslaní vytlačiť, potvrdiť
           pediatrom, a podpísanú oboma zákonnými zástupcami doručiť na adresu školy. 

           K žiadosti o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím je potrebné priložiť
           zdravotnú dokumentáciu od lekára – špecialistu.

           Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne
           vzdelávanie do 30. júna 2024.

           Ďalšie dôležité informácie

         Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2024/25

             Na stiahnutie:
        Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2024-25  (vytlačiť obojstranne)
        Písomné vyhlásenie - nemožné zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu


         Tlačivá k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:

         Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného  predprimárneho vzdelávania

         Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania


         Vážení rodičia, sme radi, že ste si vybrali našu materskú školu a tešíme sa budúcu
         možnú spoluprácu.
          V Prešove 09.04.2024                                               Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

                              Informácie k nástup do MŠ Bratislavská v školskom roku 2023/2024

Materská škola je zložená o 4 pavilónov :

 • hospodárskeho, kde je hlavný vchod do budovy, kancelárie, kuchyňa a práčovňa,
 • 3 pavilóny, v ktorých sú triedy pre deti rôznych vekových skupín.

Pavilóny sú označené číslami farebne rozlíšené. V každom pavilóne sú dve triedy (na prízemí a na poschodí), ktoré sú očíslované a majú aj svoj názov.

 • modré šípky označujú vchody do areálu materskej školy

ZARADENIE DETÍ DO TRIED:

 • Najmenšie deti do 3 rokov budú v 2 triede ( 2 pavilón na prízemí),
 • Prehľad  zadelenia detí do  jednotlivých  tried  bude dostupný pri hlavnom vchode,  prípadne budete inštruovaní zamestnancom školy.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2023/24 je v čase 6:30 – 17:00, 
 • V čase 6:30 – 6:55 a 16:00 – 16:55 je prevádzka v spoločnej triede, (2 pavilón na prízemí)
 • Príchod detí do MŠ je do 7:55 hodo 8:00 hod.  sa pavilóny uzamykajú
 • Vyzdvihne dieťa je v čase od 15:00 do 16:40 hod. alebo po  dohode s triednou učiteľkou.                                                                  O  17:00 hod sa budova a areál MŠ uzamyká.

Dieťa bude potrebovať:

                        ·         Pevnú obuv na prezutie  - označenú menom 

                        ·         Pohodlné oblečenie -  označené menom

                        ·         Náhradné oblečenie do vrecúška

                        ·         Pyžamo - označené menom 

Zákonný zástupca

 1.       Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v   šatňovom/vstupnom   priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrení MŠSR 

2.       Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré budú upravené v Školskom poriadku.

3.       Pri prvom  nástupe do MŠ je potrebné vypísať a odovzdať triednej učiteľke      (tlačivá sú na stiahnutie):

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

                                                                                                                 Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti 

                                                                                                                    Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

                                                   Vážení rodičia,

od 1. 4. 2023 nadobúda platnosť VZN č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Prešov.
V zmysle tohto VZN č.2/2023 sa výška príspevkov (školné) mení nasledovne:
             - Mesačný príspevok je 29,00€ za dieťa
             - príspevok sa platí aj v prípade, že dieťa zo zdravotných dôvodov do MŠ
               nechodí


Od 1.7.2023 sa zmenou výšky (zvýšením) životného minima bude upravovať výška
mesačného poplatku a výška poplatku  čase letných prázdnin za dieťa /na 1deň

                                                     VZN č. 2/2023 

                                                            NOVINKA!

Vážení rodičia,

Na našej webovej stránke pribudla nová sekcia s názvom "Virtuálna prehliadka", kde si viete pozrieť priestory tried a sauny v našej materskej škole.

                                                         

                                                              Ďakujeme 

O nás


     Materská škola Bratislavská 3 v Prešove je 6 triednou štátnou školou s celodennou starostlivosťou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov. Zabezpečuje edukáciu detí predškolského veku od 2 do 6 rokov, v homogénnych triedach.

     Materská škola je dvojpodlažným štvorpavilónovým objektom v lokalite sídliska Sekčov, priamo v obytnej zóne na oplotenom pozemku plnom zelene.


     Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu, fyzickým a psychosomatickým špecifikám detí.


Dispozícia priestorov je nasledovná:
 • hospodársky pavilón so zariadenou kuchyňou, práčovňou, kanceláriami a skladmi
 • účelovo vybavené triedy, herne, odpočivárne, šatne, sociálne a hygienické zariadenia

Špecifickým zameraním materskej školy je:
 • rozvoj emocionality a EI aktivizujúcimi metódami, prevažne zážitkovým učením,
 • utváranie environmentálneho cítenia detí prostredníctvom školského dvora, ktorý poskytuje deťom mnoho príležitostí na tvorivú sebarealizáciu, pohyb, hru, ale aj poznávaciu činnosť,
 • poskytovanie preventívnej logopedickej starostlivosti na odstraňovanie nesprávnej výslovnosti. Tejto oblasti sa venuje certifikovaný pedagóg z oblasti logopédie, ktorý úzko spolupracuje s klinickým logopédom.