MS Bratislavská
 Udalosti

Ak chcete spoznať našu materskú školu, príďte sa pozrieť na

Deň otvorených dverí dňa 5.5.2022 o 9:30h

           

                                                           Vážení rodičia

              Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy Bratislavská 3 v Prešove                                                                                  bude  realizované v čase

                                                      02.05.2022 – 13.05.2022

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosť musí obsahovať všetky povinné údaje, bez ktorých nie je možné žiadosť evidovať:

  • Čitateľne vyplnené údaje, hlavne emailové adresy,

  • Potvrdenie od lekára pre deti a dorast aj s údajom o povinnom očkovaní,

  • Podpis obidvoch zákonných zástupcov (ak nie je možné, aby niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa žiadosť podpísal, je potrebné doložiť „Písomné vyhlásenie - nemožné zadovážene súhlasu druhého zákonného zástupcu“


 

Čitateľne vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné posielať klasickou poštou, alebo vhodením do poštovej schránky školy (hlavná brána), prípadne skenovanú žiadosť mailom s dodatočným bezodkladným doručením originálu na adresu školy.

Ďalšie potrebné informácie

Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2022/23

Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2022-23 (vytlačiť obojstranne)

Písomné vyhlásenie - nemožné zadovážene súhlasu druhého zákonného zástupcu

Tlačivá k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania


 

V Prešove 08.04.2022 Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

                                                                

Vážení rodičia,

týmto Vám oznamujeme, že na základe súhlasu zriadovateľa z dôvodu nemožnosti zabezpečiť úplnú prevádzku materskej školy, z dôvodu výpadku veľkého počtu pedagogických zamestnancov, bude prevádzka materskej školy Bratislavská 3 v Prešove prerušená v 1.,3.,5. a 6. triede v období od 31.01.2022 do 06.02.2022.

4. trieda nastupuje 01.02.2022 - až po ukončení karantény.

Obmedzenie prevádzky materskej školy

Vážení rodičia,


týmto Vám oznamujeme, že na základe súhlasu zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy
Bratislavská 3 v Prešove prerušená od 20.12.2021 do 07.01.2022 vrátane.


Súhlas na prerušenie prevádzky MŠ Bratislavská 3, Prešov

Zároveň mi dovoľte v mene celého kolektívu popriať Vám všetkým pokojné a šťastné vianočné sviatky, plné lásky a príjemnej pohody, aby ste ich v zdraví prežili so svojimi blízkymi čo najkrajšie a zároveň veľa zdravia a úspechov do nového roku 2022.

            

            Mgr. Eva Semanová, riaditeľka MŠ

                                                                         

               Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka),ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Viac informácii najdete tu:

Školský semafor aktualizovaný k 26.11.2021

Rozhodnutie ministra - ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí MŠ počas  pandémie Covid 19

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

                                                      

                                                                          Vážení rodičia,

Na základe súhlasu zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od 13.09.2021

otvárame prevádzku MŠ Bratislavská 3 v Prešove.

                                                         Súhlas k otvoreniu prevádzky MŠ Bratislavská 3, Prešov

 Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vás, na Vaše deti a na vzájomnú spoluprácu.

INFORMÁCIE  K NÁSTUPU DIEŤAŤA DO MŠ  V  ŠK. ROKU  2021/2022

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

·Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/22 bude už  v  priestoroch MŠ Bratislavská 3 v Prešove v čase 6:30 – 17:00, 

·V čase 6:30 – 6:55 a 16:00 – 16:55 je prevádzka v spoločnej triede, (1 pavilón na prízemí)

·Príchod detí do MŠ je do 7:55 hodo 8:00 hod.  sa pavilóny uzamykajú

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried bude dostupný pri hlavnom vchode. 

Dieťa bude potrebovať:

                        ·         Pevnú obuv na prezutie označenú menom 

                        ·         Pohodlné oblečenie označené menom

                        ·         Náhradné oblečenie do vrecúška 

                        ·         Pyžamo označené menom

 

Zákonný zástupca

 1.       Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu šatňovom/vstupnom   priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a opatrení MŠSR https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

2.       Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré bidú upravené v dokumente Organizácia a podmienky  výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Bratislavská 3, Prešov na obdobie školského roku 2021/2022 a v Školskom poriadku.

3.       Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke

·Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti    Príloha č. 1,

                        Ďalej :  vyplnené a podpísané tlačivá, ktoré si tu môžete stiahnuť

·informovaný súhlas na používanie osobných údajov pre potreby MŠ 

·súhlas na propagáciu prevádzkovateľa

·splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu )

 4.       Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené.

 5.       Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý  zabezpečuje materská škola (ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom + rannú dezinfekciu rúk) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj po opakovanýchmeraniach, sa dieťa do MŠ neprevezme.

 6.       Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory        šatne do hygienickej zóny.

 7.       Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok.

 8.       Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do   budovy., 

 9.       Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 17.00 hod. Po 17.00 hod sa areál a budova MŠuzatvára.

Pokyny k úhrade školného a stravného  v MŠ Bratislavská 3 v Prešove

Účet – úhrada školného  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 2

Číslo účtu

SK50 7500 0000 0040 0859 7866    Variabilný symbol: 0405
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

20,-€ za dieťa od 2 rokov do plnenia povinného predprimárneho vzdelávania ( predškoláci školné neplatia)

splatnosť

Do 10 dňa v danom kalendárnom mesiaci   

Podrobné informácie ohľadom „školného“ nájdete tu:

VZN 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 

Usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Účet – úhrada stravné  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 6

Číslo účtu

SK94 7500 0000 0040 0860 2215
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

Klasický stravník bez dotácie

1,84€ /1 deň – paušálne 37,-€/1 mesiac

 

Klasický stravník s dotáciou

0,54€/1 deň – dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, len   do dovŕšenia 6 rokov veku  – paušálne 14,-€/1 mesiac 20 € jednorazový príspevok v mesiaci august

 

Stravník s diétou bez dotácie

2,15 € /deň

 

Stravník s diétou a s dotáciou

0,85 € /deň + 20 € jednorazový príspevok v mesiaci augus

 

splatnosť

Do 25 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca   (nové deti pri nástupe)

Kontakty na informácie a vyhlasovanie 

email: sj.bratislavská@centrum.sk

tel.: 051/7705590 – pani Jecušková Marcela , vedúca  ŠJ Bratislavská 3,

Podrobné informácie ohľadom úhrady a podmienkach stravovania  Nájdete tu:
Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa      

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne (v súvislosti s COVID 19) budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

         Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti 

Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

              

Vážení rodičia

                                  Zápis detí do materskej školy Bratislavská 3 v Prešove bude prebiehať

                                                                  od 03.05.2021 – 17.05.2021

                                  prevádzka materskej školy by mala byť od septembra 2021 v nových    

                                                                  zrekonštruovaných priestoroch                                                       

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

                               Na stiahnutie:   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2021-2022

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Čitateľne vyplnenú a lekárom i zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ posielať klasickou poštou, alebo vhodením do poštovej schránky školy (hlavná brána)

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

                             Dávame Vám do pozornosti informáciu o postupe rekonštrukcie MŠ Bratislavská 3 v Prešove

                                                  https://www.facebook.com/msupresov/videos/2736399176672614/

    https://www.presov.sk/oznamy/ms-bratislavska-prechadza-rozsiahlou-rekonstrukciou-bude-krajsia-a-bezpecnejsia.html>

                           Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/22

                                               ** „Informovaný súhlas zákonného zástupcu o pokračovanie v plnení PPV“


         

O nás


     Materská škola Bratislavská 3 v Prešove je 6 triednou štátnou školou s celodennou starostlivosťou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov. Zabezpečuje edukáciu detí predškolského veku od 2 do 6 rokov, v homogénnych triedach.

     Materská škola je dvojpodlažným štvorpavilónovým objektom v lokalite sídliska Sekčov, priamo v obytnej zóne na oplotenom pozemku plnom zelene.


     Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu, fyzickým a psychosomatickým špecifikám detí.


Dispozícia priestorov je nasledovná:
  • hospodársky pavilón so zariadenou kuchyňou, práčovňou, kanceláriami a skladmi
  • účelovo vybavené triedy, herne, odpočivárne, šatne, sociálne a hygienické zariadenia

Špecifickým zameraním materskej školy je:
  • rozvoj emocionality a EI aktivizujúcimi metódami, prevažne zážitkovým učením,
  • utváranie environmentálneho cítenia detí prostredníctvom školského dvora, ktorý poskytuje deťom mnoho príležitostí na tvorivú sebarealizáciu, pohyb, hru, ale aj poznávaciu činnosť,
  • poskytovanie preventívnej logopedickej starostlivosti na odstraňovanie nesprávnej výslovnosti. Tejto oblasti sa venuje certifikovaný pedagóg z oblasti logopédie, ktorý úzko spolupracuje s klinickým logopédom.