MS Bratislavská
 Udalosti

                                                      

                                                                          Vážení rodičia,

Na základe súhlasu zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od 13.09.2021

otvárame prevádzku MŠ Bratislavská 3 v Prešove.

                                                         Súhlas k otvoreniu prevádzky MŠ Bratislavská 3, Prešov

 Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vás, na Vaše deti a na vzájomnú spoluprácu.

INFORMÁCIE  K NÁSTUPU DIEŤAŤA DO MŠ  V  ŠK. ROKU  2021/2022

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

·Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/22 bude už  v  priestoroch MŠ Bratislavská 3 v Prešove v čase 6:30 – 17:00, 

·V čase 6:30 – 6:55 a 16:00 – 16:55 je prevádzka v spoločnej triede, (1 pavilón na prízemí)

·Príchod detí do MŠ je do 7:55 hodo 8:00 hod.  sa pavilóny uzamykajú

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried bude dostupný pri hlavnom vchode. 

Dieťa bude potrebovať:

                        ·         Pevnú obuv na prezutie označenú menom 

                        ·         Pohodlné oblečenie označené menom

                        ·         Náhradné oblečenie do vrecúška 

                        ·         Pyžamo označené menom

 

Zákonný zástupca

 1.       Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu šatňovom/vstupnom   priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a opatrení MŠSR https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

2.       Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré bidú upravené v dokumente Organizácia a podmienky  výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Bratislavská 3, Prešov na obdobie školského roku 2021/2022 a v Školskom poriadku.

3.       Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke

·Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti    Príloha č. 1,

                        Ďalej :  vyplnené a podpísané tlačivá, ktoré si tu môžete stiahnuť

·informovaný súhlas na používanie osobných údajov pre potreby MŠ 

·súhlas na propagáciu prevádzkovateľa

·splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu )

 4.       Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené.

 5.       Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý  zabezpečuje materská škola (ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom + rannú dezinfekciu rúk) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj po opakovanýchmeraniach, sa dieťa do MŠ neprevezme.

 6.       Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory        šatne do hygienickej zóny.

 7.       Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok.

 8.       Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do   budovy., 

 9.       Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 17.00 hod. Po 17.00 hod sa areál a budova MŠuzatvára.

Pokyny k úhrade školného a stravného  v MŠ Bratislavská 3 v Prešove

Účet – úhrada školného  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 2

Číslo účtu

SK50 7500 0000 0040 0859 7866    Variabilný symbol: 0405
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

20,-€ za dieťa od 2 rokov do plnenia povinného predprimárneho vzdelávania ( predškoláci školné neplatia)

splatnosť

Do 10 dňa v danom kalendárnom mesiaci   

Podrobné informácie ohľadom „školného“ nájdete tu:

VZN 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 

Usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Účet – úhrada stravné  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 6

Číslo účtu

SK94 7500 0000 0040 0860 2215
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

Klasický stravník bez dotácie

1,84€ /1 deň – paušálne 37,-€/1 mesiac

 

Klasický stravník s dotáciou

0,54€/1 deň – dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, len   do dovŕšenia 6 rokov veku  – paušálne 14,-€/1 mesiac 20 € jednorazový príspevok v mesiaci august

 

Stravník s diétou bez dotácie

2,15 € /deň

 

Stravník s diétou a s dotáciou

0,85 € /deň + 20 € jednorazový príspevok v mesiaci augus

 

splatnosť

Do 25 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca   (nové deti pri nástupe)

Kontakty na informácie a vyhlasovanie 

email: sj.bratislavská@centrum.sk

tel.: 051/7705590 – pani Jecušková Marcela , vedúca  ŠJ Bratislavská 3,

Podrobné informácie ohľadom úhrady a podmienkach stravovania  Nájdete tu:
Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa      

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne (v súvislosti s COVID 19) budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

         Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti 

Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

              

Vážení rodičia

                                  Zápis detí do materskej školy Bratislavská 3 v Prešove bude prebiehať

                                                                  od 03.05.2021 – 17.05.2021

                                  prevádzka materskej školy by mala byť od septembra 2021 v nových    

                                                                  zrekonštruovaných priestoroch                                                       

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

                               Na stiahnutie:   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2021-2022

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Čitateľne vyplnenú a lekárom i zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ posielať klasickou poštou, alebo vhodením do poštovej schránky školy (hlavná brána)

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

                             Dávame Vám do pozornosti informáciu o postupe rekonštrukcie MŠ Bratislavská 3 v Prešove

                                                  https://www.facebook.com/msupresov/videos/2736399176672614/

    https://www.presov.sk/oznamy/ms-bratislavska-prechadza-rozsiahlou-rekonstrukciou-bude-krajsia-a-bezpecnejsia.html>

                           Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/22

                                               ** „Informovaný súhlas zákonného zástupcu o pokračovanie v plnení PPV“


         

                              

                                                         Prevádzka   materskej  školy   od   12.04.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR,  a pokynu zriaďovateľa Mesta Prešov bude prevádzka MŠ Bratislavská 3 v Prešove od 12.04.2021 pre všetky deti.   

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 12.04.2021:

 • je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, žijúcim v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní, ktorým sa preukáže učiteľke,
 • aktualizované Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti.

Na stiahnuť tu:   Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 8a                                                                

Viac info:           Rozhodnutie ministra z 08.04.2021 s platnosťou od 12.04.2021

                                                    Návrat do škôl od 12.04.2021

                                      Pokyny zriaďovateľa k prevádzke od 12.04.2021

Informácie o výške poplatkov – školné za apríl 2021​​​​​​​

.

         

                         

                 

Jesenné školské prázdniny 2020 – ZMENA

Vážení rodičia,    MŠ Bratislavská 3  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Prešov bude mať v dňoch     30. 10.,    02. 11.,    6. 11.  a   9. 11. 2020

prerušenú prevádzku

v zmysle § 2, ods. 6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení č. 308/2009 Z. z o materskej škole, z dôvodu zabezpečenia zdravia zverených detí. 

Zriaďovateľ Mesto Prešov

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Podmienky vstupu do školy

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Vážení rodičia,

Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 sa v školskom roku 2020/2021 upravujú termíny jesenných prázdnin  pre všetky školy vrátane materských škôl  na dni:

30.10.2020 – 2.11.2020 a 6.11.2020 – 9.11.2020

Z toho dôvodu bude v čase jesenných prázdnin materská škola  ZATVORENÁ

Stretneme sa, veríme, že všetci  zdraví  3.11.2020. a 10.11.2020

Dávame do pozornosti:

Rozhodnutie_ministra_skolstva_23.10.2020.pdf

Manual_pre_MS_23.10..pdf

Vážení rodičia,

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy na školský rok 2020/2021 ako aj podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí sa riadia pokynmi, opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ).

Žiadame všetkých zákonných zástupcov o pravidelné sledovanie aktuálnych informácii na našej webovej stránke v súvislosti s prevádzkovými podmienkami našej materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní.

          Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ (uvedené v texte nižšie).

Prevádzka materskej školy od 1.9.2020  je naďalej až do odvolania bezpečnostných opatrení v súvislosti s COVID-19

od 6.30 do 16.30 hod.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a opatrení MŠ SR  Organizacia_a_podmienky_v_MS_2020-2021.pdf

final_opatrenia –ruska -15 -10(1).pdf

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:

Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a potom bude odkaz na vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti...

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet vydaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Semafor_MS.pdf

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • Prevádzka Materskej školy v roku 2020/21 začína v náhradných priestoroch v ZŠ Važecká 11 Prešov - Šváby  02.09.2020
 • Príchod detí do MŠ je do 7:50 hod.

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried bude dostupný pri vchode na druhom poschodí.

Dieťa bude potrebovať:

 • Pevnú obuv na prezutie označenú menom
 • Pohodlné oblečenie označené menom
 • Náhradné oblečenie do vrecúška  a náhradné RÚŠKO 
 • Pyžamo označené menom

Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke:

Pokyny k úhrade školného a stravného  v MŠ Bratislavská 3 v Prešove

Účet – úhrada školného  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 2

Číslo účtu

SK50 7500 0000 0040 0859 7866    Variabilný symbol: 0405
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

60,-€  - dieťa do 3 rokov

20,-€  - dieťa od 3 rokov s TP* v meste Prešov     (*Trvalý pobyt)

40,-€  - dieťa od 3 rokov s TP* mimo mesto Prešov   (*Trvalý pobyt)

splatnosť

Do 10 dňa v danom kalendárnom mesiaci  

Podrobné informácie ohľadom „školného“ nájdete tu:

Čiastočná úhrada nákladov spojených s hmotným zabezpečením predprimárneho vzdelávania (školné)
 

Účet – úhrada stravné  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 6

Číslo účtu

SK94 7500 0000 0040 0860 2215
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

1,74€ /1 deň

0,54€/1 deň – dieťa nad 5 rokov k  31.8.2020 roku
1,20€/1 deň dotácia na stravu pre dieťa nad 5 rokov k 31.8.2020

splatnosť

Do 25 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca   (nové deti pri nástupe)

Kontakty na informácie a vyhlasovanie

email: sj.bratislavská@centrum.sk

tel.: 051/7706744 – pani Jecušková Marcela , vedúca  ŠJ Bratislavská 3,

Podrobné informácie ohľadom úhrady a podmienkach stravovania  Nájdete tu:
Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa      

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne (v súvislosti s COVID 19) budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

         Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti

Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

DÔLEŽITÝ     OZNAM

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020 a v súlade s opatreniami ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020, č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020 a pokynov zriaďovateľa mesta Prešov zo dňa 10.6.2020 vám oznamujem že:

s účinnosťou od 15. júna 2020.

 • Prevádzka MŠ bude  od 06:30 do 16:30 hod. (maximálne 10 hodín denne).
 • Prevádzka školy sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.
 • Organizácia a prevádzka školy bude naďalej obmedzená na 5 tried a  prispôsobená priestorovým, personálnym a materiálno – technickým možnostiam tak, aby boli dodržané odporúčané pokyny z MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 15.06.2020 je potrebné nahlásiť  do 12.06.2020 do 10:00 hod triednym učiteľkám.  
 • Rozšíriť kapacitu detí k už umiestneným deťom od 01.06.2020 bude možné s dôrazom na uprednostnenie detí:
 1. ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. rodičov, ktorí musia chodiť do práce (byť prítomný na pracovisku),
 3. samoživiteľov
 4. ostatné

Po posúdení a rešpektovaní materiálnych, priestorových, personálnych a stravovacích možností a vyhodnotení záujmu o umiestnenie dieťaťa do materskej školy Vám budú oznámené ďalšie pokyny.

Do školy môžu nastúpiť od 15.06.2020 iba tie deti, ktorým spätne potvrdíme nástup.
                                                                                                                         

  Ďakujem

12