MS Bratislavská
 Udalosti


 
Dávame na vedomie,  že zápis do MŠ Bratislavská 3 v Prešove bude  v termíne
 
16. 4. 2018   -    11. 5. 2018.
 
zároveň Vás pozývame na  "Deň otvorených dverí" dňa 18.4.2018  od  9:30 hod.
 
Pre lepšiu predstavu o živote v našej škole Vám  ponúkame krátku videovizitku.
 
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť osobne alebo vytlačiť z našej web  stránky a v uvedenom termíne ju vyplnenú, podpísanú a s lekárskym potvrdením doručiť do MŠ.

Žiadosť a všetky podrobnejšie informácie  v kritériách k vybavovaniu žiadosti:

 O nás
 


     Materská škola Bratislavská 3 v Prešove je 6 triednou štátnou školou s celodennou starostlivosťou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov. Zabezpečuje edukáciu detí predškolského veku od 2 do 6 rokov, v homogénnych triedach.

     Materská škola je dvojpodlažným štvorpavilónovým objektom v lokalite sídliska Sekčov, priamo v obytnej zóne na oplotenom pozemku plnom zelene.


     Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu, fyzickým a psychosomatickým špecifikám detí.


Dispozícia priestorov je nasledovná:
  • hospodársky pavilón so zariadenou kuchyňou, práčovňou, kanceláriami a skladmi
  • účelovo vybavené triedy, herne, odpočivárne, šatne, sociálne a hygienické zariadenia

Špecifickým zameraním materskej školy je:
  • rozvoj emocionality a EI aktivizujúcimi metódami, prevažne zážitkovým učením,
  • utváranie environmentálneho cítenia detí prostredníctvom školského dvora, ktorý poskytuje deťom mnoho príležitostí na tvorivú sebarealizáciu, pohyb, hru, ale aj poznávaciu činnosť,
  • poskytovanie preventívnej logopedickej starostlivosti na odstraňovanie nesprávnej výslovnosti. Tejto oblasti sa venuje certifikovaný pedagóg z oblasti logopédie, ktorý úzko spolupracuje s klinickým logopédom.