MS Bratislavská
 Udalosti

              

Vážení rodičia

                                  Zápis detí do materskej školy Bratislavská 3 v Prešove bude prebiehať

                                                                  od 03.05.2021 – 17.05.2021

                                  prevádzka materskej školy by mala byť od septembra 2021 v nových    

                                                                  zrekonštruovaných priestoroch                                                       

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

                               Na stiahnutie:   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2021-2022

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Čitateľne vyplnenú a lekárom i zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ posielať klasickou poštou, alebo vhodením do poštovej schránky školy (hlavná brána)

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

                             Dávame Vám do pozornosti informáciu o postupe rekonštrukcie MŠ Bratislavská 3 v Prešove

                                                  https://www.facebook.com/msupresov/videos/2736399176672614/

    https://www.presov.sk/oznamy/ms-bratislavska-prechadza-rozsiahlou-rekonstrukciou-bude-krajsia-a-bezpecnejsia.html>

                           Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/22

                                               ** „Informovaný súhlas zákonného zástupcu o pokračovanie v plnení PPV“


         

                              

                                                         Prevádzka   materskej  školy   od   12.04.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR,  a pokynu zriaďovateľa Mesta Prešov bude prevádzka MŠ Bratislavská 3 v Prešove od 12.04.2021 pre všetky deti.   

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 12.04.2021:

 • je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, žijúcim v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní, ktorým sa preukáže učiteľke,
 • aktualizované Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti.

Na stiahnuť tu:   Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 8a                                                                

Viac info:           Rozhodnutie ministra z 08.04.2021 s platnosťou od 12.04.2021

                                                    Návrat do škôl od 12.04.2021

                                      Pokyny zriaďovateľa k prevádzke od 12.04.2021

Informácie o výške poplatkov – školné za apríl 2021​​​​​​​

.

         

                         

                 

Jesenné školské prázdniny 2020 – ZMENA

Vážení rodičia,    MŠ Bratislavská 3  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Prešov bude mať v dňoch     30. 10.,    02. 11.,    6. 11.  a   9. 11. 2020

prerušenú prevádzku

v zmysle § 2, ods. 6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení č. 308/2009 Z. z o materskej škole, z dôvodu zabezpečenia zdravia zverených detí. 

Zriaďovateľ Mesto Prešov

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Podmienky vstupu do školy

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Vážení rodičia,

Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 sa v školskom roku 2020/2021 upravujú termíny jesenných prázdnin  pre všetky školy vrátane materských škôl  na dni:

30.10.2020 – 2.11.2020 a 6.11.2020 – 9.11.2020

Z toho dôvodu bude v čase jesenných prázdnin materská škola  ZATVORENÁ

Stretneme sa, veríme, že všetci  zdraví  3.11.2020. a 10.11.2020

Dávame do pozornosti:

Rozhodnutie_ministra_skolstva_23.10.2020.pdf

Manual_pre_MS_23.10..pdf

Vážení rodičia,

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy na školský rok 2020/2021 ako aj podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí sa riadia pokynmi, opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ).

Žiadame všetkých zákonných zástupcov o pravidelné sledovanie aktuálnych informácii na našej webovej stránke v súvislosti s prevádzkovými podmienkami našej materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní.

          Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ (uvedené v texte nižšie).

Prevádzka materskej školy od 1.9.2020  je naďalej až do odvolania bezpečnostných opatrení v súvislosti s COVID-19

od 6.30 do 16.30 hod.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a opatrení MŠ SR  Organizacia_a_podmienky_v_MS_2020-2021.pdf

final_opatrenia –ruska -15 -10(1).pdf

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:

Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a potom bude odkaz na vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti...

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet vydaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Semafor_MS.pdf

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • Prevádzka Materskej školy v roku 2020/21 začína v náhradných priestoroch v ZŠ Važecká 11 Prešov - Šváby  02.09.2020
 • Príchod detí do MŠ je do 7:50 hod.

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried bude dostupný pri vchode na druhom poschodí.

Dieťa bude potrebovať:

 • Pevnú obuv na prezutie označenú menom
 • Pohodlné oblečenie označené menom
 • Náhradné oblečenie do vrecúška  a náhradné RÚŠKO 
 • Pyžamo označené menom

Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke:

Pokyny k úhrade školného a stravného  v MŠ Bratislavská 3 v Prešove

Účet – úhrada školného  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 2

Číslo účtu

SK50 7500 0000 0040 0859 7866    Variabilný symbol: 0405
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

60,-€  - dieťa do 3 rokov

20,-€  - dieťa od 3 rokov s TP* v meste Prešov     (*Trvalý pobyt)

40,-€  - dieťa od 3 rokov s TP* mimo mesto Prešov   (*Trvalý pobyt)

splatnosť

Do 10 dňa v danom kalendárnom mesiaci  

Podrobné informácie ohľadom „školného“ nájdete tu:

Čiastočná úhrada nákladov spojených s hmotným zabezpečením predprimárneho vzdelávania (školné)
 

Účet – úhrada stravné  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 6

Číslo účtu

SK94 7500 0000 0040 0860 2215
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

1,74€ /1 deň

0,54€/1 deň – dieťa nad 5 rokov k  31.8.2020 roku
1,20€/1 deň dotácia na stravu pre dieťa nad 5 rokov k 31.8.2020

splatnosť

Do 25 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca   (nové deti pri nástupe)

Kontakty na informácie a vyhlasovanie

email: sj.bratislavská@centrum.sk

tel.: 051/7706744 – pani Jecušková Marcela , vedúca  ŠJ Bratislavská 3,

Podrobné informácie ohľadom úhrady a podmienkach stravovania  Nájdete tu:
Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa      

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne (v súvislosti s COVID 19) budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

         Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti

Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

DÔLEŽITÝ     OZNAM

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020 a v súlade s opatreniami ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020, č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020 a pokynov zriaďovateľa mesta Prešov zo dňa 10.6.2020 vám oznamujem že:

s účinnosťou od 15. júna 2020.

 • Prevádzka MŠ bude  od 06:30 do 16:30 hod. (maximálne 10 hodín denne).
 • Prevádzka školy sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.
 • Organizácia a prevádzka školy bude naďalej obmedzená na 5 tried a  prispôsobená priestorovým, personálnym a materiálno – technickým možnostiam tak, aby boli dodržané odporúčané pokyny z MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 15.06.2020 je potrebné nahlásiť  do 12.06.2020 do 10:00 hod triednym učiteľkám.  
 • Rozšíriť kapacitu detí k už umiestneným deťom od 01.06.2020 bude možné s dôrazom na uprednostnenie detí:
 1. ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. rodičov, ktorí musia chodiť do práce (byť prítomný na pracovisku),
 3. samoživiteľov
 4. ostatné

Po posúdení a rešpektovaní materiálnych, priestorových, personálnych a stravovacích možností a vyhodnotení záujmu o umiestnenie dieťaťa do materskej školy Vám budú oznámené ďalšie pokyny.

Do školy môžu nastúpiť od 15.06.2020 iba tie deti, ktorým spätne potvrdíme nástup.
                                                                                                                         

  Ďakujem

Vážení rodičia,

vzhľadom na plánované otváranie MŠ a v zmysle pokynov z MŠVVaSR zo dňa 18. 5.2020 "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020" a v súvislosti so zabezpečením personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a určenia režimu prevádzky, bol v zisťovaný záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy  od 01.06.2020.

Po vyhodnotení záujmu a  splnení všetkých  personálnych, materiálnych, bezpečnostných a hygienických požiadaviek, s prihliadnutím na obmedzené priestorové podmienky Vás budeme  jednotlivo  informovať o rozhodnutí k nástupu v dňoch 27.5.- 28.5.2020   Do školy nastúpia iba tie deti, ktorým spätne potvrdíme nástup so zaradením do konkrétnej triedy.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

DÔLEŽITÉ    DOKUMENTY:

Rozhodnutie_ministra_školstva_k_1.6.2020.pdf

Organizacia_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania . pdf

Bezpečnostné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy v MŠ Bratislavská

Príloha č. 2:   Čestné vyhlásenie rodiča pre MŠ Bratislavská

Príloha č. 6:   Prehlásenie o zdravotnom stave MŠ Bratislavská

Veríme, že zodpovednou spoluprácou zvládneme všetky opatrenia a už teraz  Vám ďakujeme za Vaše porozumenie a pochopenie, ak sa náhodou do školy nedostane práve Vaše dieťa.

V Prešove: 26.5.2020                                                                                      

POPLATKY ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravné rodičia v súčasnosti uhrádzať nemusia:

 • za mesiac marec sa zaplatí len pomerná časť príspevku za prvých 9 dní, počas ktorých prebiehal v MŠ vzdelávací proces.
 • za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú,
 • v  prípade, že rodičia majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.8.2020.

12