MS Bratislavská
 Udalosti

                                                   Vážení rodičia,

od 1. 4. 2023 nadobúda platnosť VZN č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Prešov.
V zmysle tohto VZN č.2/2023 sa výška príspevkov (školné) mení nasledovne:
             - Mesačný príspevok je 29,00€ za dieťa
             - príspevok sa platí aj v prípade, že dieťa zo zdravotných dôvodov do MŠ
               nechodí


Od 1.7.2023 sa zmenou výšky (zvýšením) životného minima bude upravovať výška
mesačného poplatku a výška poplatku  čase letných prázdnin za dieťa /na 1deň

                                                     VZN č. 2/2023 

                                                            NOVINKA!

Vážení rodičia,

Na našej webovej stránke pribudla nová sekcia s názvom "Virtuálna prehliadka", kde si viete pozrieť priestory tried a sauny v našej materskej škole.

                                                         

                                                              Ďakujeme 

                                         OZNAM – RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Bratislavská 3, Prešov so súhlasom zriaďovateľa poskytuje podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 18.11.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.


 

INFORMÁCIE  K NÁSTUPU DIEŤAŤA DO MŠ  V  ŠK. ROKU  2022/2023

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

  • Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/22 je v čase 6:30 – 17:00, 
  • V čase 6:30 – 6:55 a 16:00 – 16:55 je prevádzka v spoločnej triede, (2 pavilón na prízemí)
  • Príchod detí do MŠ je do 7:55 hodo 8:00 hod.  sa pavilóny uzamykajú
  • Vyzdvihne dieťa je v čase od 15.00 do 17.00 hod. alebo po  dohode s triednou učiteľkou. Po 17.00 hod sa areál a budova MŠ uzatvára.

Dieťa bude potrebovať:

                        ·         Pevnú obuv na prezutie označenú menom 

                        ·         Pohodlné oblečenie označené menom

                        ·         Náhradné oblečenie do vrecúška

                        ·         Pyžamo označené menom 

Zákonný zástupca

 1.       Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v   šatňovom/vstupnom   priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)a opatrení MŠSR 

2.       Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré budú upravené v dokumente Organizácia a podmienky  výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Bratislavská 3, Prešov na obdobie školského roku 2022/2023 a v Školskom poriadku.

3.       Pri prvom  nástupe do MŠ je potrebné vypísať a odovzdať triednej učiteľke (tlačivá sú na stiahnutie):

4. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola.  Pri prejavoch respiračného ochorenia a zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj po opakovaných meraniach, sa dieťa do MŠ neprevezme. 

5. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory šatne do hygienickej zóny.

6. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.

  

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

                                                                                                                                 Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti 

                                                                                                                                     Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

Ak chcete spoznať našu materskú školu, príďte sa pozrieť na

Deň otvorených dverí dňa 5.5.2022 o 9:30h

           

                                                           Vážení rodičia

              Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy Bratislavská 3 v Prešove                                                                                  bude  realizované v čase

                                                      02.05.2022 – 13.05.2022

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosť musí obsahovať všetky povinné údaje, bez ktorých nie je možné žiadosť evidovať:

  • Čitateľne vyplnené údaje, hlavne emailové adresy,

  • Potvrdenie od lekára pre deti a dorast aj s údajom o povinnom očkovaní,

  • Podpis obidvoch zákonných zástupcov (ak nie je možné, aby niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa žiadosť podpísal, je potrebné doložiť „Písomné vyhlásenie - nemožné zadovážene súhlasu druhého zákonného zástupcu“


 

Čitateľne vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné posielať klasickou poštou, alebo vhodením do poštovej schránky školy (hlavná brána), prípadne skenovanú žiadosť mailom s dodatočným bezodkladným doručením originálu na adresu školy.

Ďalšie potrebné informácie

Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2022/23

Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2022-23 (vytlačiť obojstranne)

Písomné vyhlásenie - nemožné zadovážene súhlasu druhého zákonného zástupcu

Tlačivá k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania


 

V Prešove 08.04.2022 Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

                                                                

Vážení rodičia,

týmto Vám oznamujeme, že na základe súhlasu zriadovateľa z dôvodu nemožnosti zabezpečiť úplnú prevádzku materskej školy, z dôvodu výpadku veľkého počtu pedagogických zamestnancov, bude prevádzka materskej školy Bratislavská 3 v Prešove prerušená v 1.,3.,5. a 6. triede v období od 31.01.2022 do 06.02.2022.

4. trieda nastupuje 01.02.2022 - až po ukončení karantény.

Obmedzenie prevádzky materskej školy

Vážení rodičia,


týmto Vám oznamujeme, že na základe súhlasu zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy
Bratislavská 3 v Prešove prerušená od 20.12.2021 do 07.01.2022 vrátane.


Súhlas na prerušenie prevádzky MŠ Bratislavská 3, Prešov

Zároveň mi dovoľte v mene celého kolektívu popriať Vám všetkým pokojné a šťastné vianočné sviatky, plné lásky a príjemnej pohody, aby ste ich v zdraví prežili so svojimi blízkymi čo najkrajšie a zároveň veľa zdravia a úspechov do nového roku 2022.

            

            Mgr. Eva Semanová, riaditeľka MŠ

                                                                         

               Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka),ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Viac informácii najdete tu:

Školský semafor aktualizovaný k 26.11.2021

Rozhodnutie ministra - ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí MŠ počas  pandémie Covid 19

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

12