MS Bratislavská
 Udalosti

Usmernenie k poplatkom za mesiac marec

Z dôvodu prerušenia prevádzky bude materská škola pri platbe príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov postupovať v zmysle VZN č. 4/2019, čl. 2, bod 4., písm. b): „Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy, v ktorej bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými možnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“

V tomto prípade budú poplatky v mesiaci marec 2020:

a) za dieťa do 3 rokov veku vo výške 2,73 € za deň prítomnosti dieťaťa v MŠ

b) za dieťa nad 3 roky veku s trvalým bydliskom v meste Prešov vo výške 0,91€/deň

c) za dieťa nad 3 roky veku mimo trvalého bydliska mesta vo výške 1,82 €/deň.

VZN 4/2019

Námety pre rodičov

  • Pre deti predškolského veku je v čase karanténnych prázdnin prístupná aplikácia Alfík, ktorá ponúka množstvo tvorivých, logických a vzdelávacích aktivít pre deti od troch rokov. Aplikáciu môžete momentálne bezplatne využívať s kódom ucimesadoma.

  • Zdarma je sprístupnený aj portál http://planetavedomosti.iedu.sk/ - po otvorení stránky si môžete vybrať aktivity pre deti predškolského veku v modrej kolónke ISCED 0

Vážení rodičia!

V zmysle nariadenia vedenia mesta Prešov

a v zmysle § 2 ods. 6 Vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole 

sa 13.3.2020 prerušuje

prevádzka v MŠ Bratislavská 3 v Prešove

zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí. 

riaditeľstvo MŠ

Čísla účtov k úhrade školného a stravného
v MŠ Bratislavská 3 v Prešove
Účet – úhrada školného
Číslo účtu

SK50 7500 0000 0040 0859 7866
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Variabilný symbol: 0405

Suma k úhrade60,-€  - dieťa do 3 rokov
20,-€  - dieťa od 3 rokov s TP* v meste Prešov
 40,-€  - dieťa od 3 rokov s TP* mimo mesto Prešov
splatnosťDo 10 dňa v danom kalendárnom mesiaci

*Trvalý pobyt

Podrobné informácie ohľadom „školného“ nájdete tu:

Čiastočná úhrada nákladov spojených s hmotným zabezpečením predprimárneho vzdelávania (školné)
 

Účet – úhrada stravné
Číslo účtuSK94 7500 0000 0040 0860 2215
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)
Suma k úhrade1,74€ /1 deň
0,54€/1 deň – dieťa nad 5 rokov k 31.8.2019 roku
1,20€/1 deň dotácia na stravu pre dieťa nad 5 rokov k 31.8.2019
splatnosťDo 25 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca

 
Podrobné informácie ohľadom úhrady a podmienkach stravovania  Nájdete tu:

Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

 
Prevádzka Materskej školy v roku 2019/20 bude v náhradných priestoroch v ZŠ Važecká 11 Prešov - Šváby :
 
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY:
6.00 – 7.00  a   16.00 -17.00 (tzv. služba) je na 2 poschodí v 3 triede.
7.00-16.00  sú deti vo svojich triedach
 
Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried bude dostupný pri vchode tiež na druhom poschodí.
 
Dieťa bude potrebovať:

  • Pevnú obuv na prezutie
  • Pyžamo
  • Niečo na prezlečenie v prípade že sa ušpiní

 
Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke:

  • aktuálne lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, alebo rodič podpisom potvrdí  príchod z bezinfekčného prostredia,
  • vyplnené a podpísané tlačivá, ktoré si tu môžete stiahnuť (kto ešte navypísal)

-informovaný súhlas na používanie osobných údajov pre potreby MŠ

  • súhlas na propagáciu prevádzkovateľa
  • splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu )
  • zápisný lístok na stravu na stravu

                V opačnom prípade ich budete ráno vypisovať v šatni, čo Vás môže zdržať.
Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch.
 
Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ


                                                                                                                           Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti
                                                                                                                               Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

Vážení rodičia,
Na základe aktuálnych pokynov MsÚ Vás informujeme, že sa na MŠ Bratislavská 3 v Prešove bude od septembra 2019 realizovať nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia celej MŠ. Predpokladaná doba rekonštrukcie je 12 mesiacov. Počas toho obdobia bude celá škola od 1.9. 2019 presťahovaná do náhradných priestorov do ZŠ Važecká 11, Prešov – Šváby, kde začneme aj nový školský rok. Prevádzka MŠ bude v priestoroch so samostatným vchodom. Deti budú v zaradené v tých istých triedach ako doposiaľ, s tými istými učiteľkami. Ubezpečujeme Vás, vážení rodičia, že vo vybraných priestoroch ZŠ Važecká bude o Vaše deti dobre postarané a edukačný proces bude zabezpečený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Našou snahou je v náhradných priestoroch vytvoriť pre Vaše deti také podmienky, aby sa cítili bezpečne a šťastne. Výsledkom budú krásne, vynovené priestory našej materskej školy, ktoré budú najkrajším darčekom pre naše deti. Vážení rodičia, čaká nás všetkých náročné obdobie, preto Vás prosíme o trpezlivosť, spoluprácu a pomoc a pri sťahovaní, ktoré plánujeme po 20.8.2019. Pre prázdninové obdobie nemáme inú možnosť komunikácie, ako prostredníctvom internetu, preto Vám odporúčame pravidelne sledovať webovú stránku školy, kde Vás budeme o všetkom informovať. Všetky vaše otázky vám zodpovieme osobne na plenárnom zasadnutí, ktoré plánujeme posledný augustový týždeň.
vedenie školy

Infrasauna
 
Milí rodičia, 

do našej materskej školy pribudla INFRASAUNA, ktorá poslúži  nielen k pozitívnym účinkom na zdravie
Vašich ratolestí, ale aj k novým zaujímavým zážitkom.

Aby ju Vaše dieťa mohlo využívať, je potrebné priniesť POTVRDENIE OD LEKÁRA o tom, že dieťa môže
infrasaunu navštevovať.

Potvrdenie je potrebné doniesť  čím skôr, aby sme mohli začať so saunovaním. 

Ďakujeme