MS Bratislavská
 Udalosti

Dávame na vedomie všetkým záujemcom,

že termín zápisu do Materskej školy Bratislavská 3 v Prešove je upravený na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy na obdobie od 04.5.2020 - 15.5.2020

Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2020/21

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Doplňujúci údaj – potvrdenie o zdravotnom stave

Potvrdenie o zdravotnom stave doručiť poštou alebo do schránky najneskúr do 15.6.2020

Pre prvé oboznámenie sa s našou školou Vám ponúkame krátku

Prezentáciu: MS Bratislavská 3                 Videodovizitka: Zo života MŠ,    Záhradná galéria

Vzhľadom k opatreniam v súvislosti COVID-19 Vám budú ďalšie  podrobnosti k zápisu a spôsobe podávania žiadostí včas oznámené na našej webovej stránke

Mgr. Eva Semanová, riaditeľka školy

O nás


     Materská škola Bratislavská 3 v Prešove je 6 triednou štátnou školou s celodennou starostlivosťou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov. Zabezpečuje edukáciu detí predškolského veku od 2 do 6 rokov, v homogénnych triedach.

     Materská škola je dvojpodlažným štvorpavilónovým objektom v lokalite sídliska Sekčov, priamo v obytnej zóne na oplotenom pozemku plnom zelene.


     Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu, fyzickým a psychosomatickým špecifikám detí.


Dispozícia priestorov je nasledovná:
  • hospodársky pavilón so zariadenou kuchyňou, práčovňou, kanceláriami a skladmi
  • účelovo vybavené triedy, herne, odpočivárne, šatne, sociálne a hygienické zariadenia

Špecifickým zameraním materskej školy je:
  • rozvoj emocionality a EI aktivizujúcimi metódami, prevažne zážitkovým učením,
  • utváranie environmentálneho cítenia detí prostredníctvom školského dvora, ktorý poskytuje deťom mnoho príležitostí na tvorivú sebarealizáciu, pohyb, hru, ale aj poznávaciu činnosť,
  • poskytovanie preventívnej logopedickej starostlivosti na odstraňovanie nesprávnej výslovnosti. Tejto oblasti sa venuje certifikovaný pedagóg z oblasti logopédie, ktorý úzko spolupracuje s klinickým logopédom.
 12