MS Bratislavská
 Udalosti

                              

          Návrat  detí  do  škôl

                                    8.2.2021

Na základe usmernenia zriaďovateľa mesta Prešov k prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 08.02.2021 na základe manuálu MŠVVaŠ SR "Návrat detí do škôl 2021 (od 08.02.2021)"

                                    je  od 8.2.2021 MŠ Bratislavská 3 v Prešove opäť v prevádzke.

Základnou podmienkou začatia prezenčnej výučby je  negatívny test na Covid-19 nie starší ako 7 dní, od všetkých zamestnancov školy a tiež zákonných zástupcov .

 • Mesto Prešov zabezpečí bezplatné antigénové testovanie pre verejnosť počas víkendu 13. a 14. februára 2021.  Zriadených bude 12 odberných miest, ktoré budú vytvorené na prešovských základných školách. Jednotlivé odberné miesta budú otvorené sobotu aj v nedeľu od 8:00 do 17:00 s výnimkou prestávky od 12:00 do 12:45. 
 • Víkendové testovanie na prešovských základných školách je určené predovšetkým pre ľudí, ktorí potrebujú test za účelom cesty do zamestnania alebo sprevádzania dieťaťa do školy a nestihli sa dať otestovať počas pracovného týždňa, respektíve nenašli voľné termíny odberov na súkromných odberných miestach, nakoľko kapacita odberných miest zriadených mestom Prešov je obmedzená.

Viac info na: https://www.presov.sk/oznamy/mesto-presov-zriadi-pocas-vikendu-vlastne-odberne-miesta.html

Pri nástupe detí do MŠ je potrebné predložiť negatívne testovaným zákonným zástupcom vypísané a podpísané aktuálne Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na Covid 19.

Stiahnuť tu:     Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Link Covid automat:  Covid-automat-2.2.2021.pdf

Návrat detí do škôl: Navrat_deti_do_skol_8.2.2021.pdf

                         

                 

Jesenné školské prázdniny 2020 – ZMENA

Vážení rodičia,    MŠ Bratislavská 3  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Prešov bude mať v dňoch     30. 10.,    02. 11.,    6. 11.  a   9. 11. 2020

prerušenú prevádzku

v zmysle § 2, ods. 6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení č. 308/2009 Z. z o materskej škole, z dôvodu zabezpečenia zdravia zverených detí. 

Zriaďovateľ Mesto Prešov

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Podmienky vstupu do školy

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Vážení rodičia,

Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 sa v školskom roku 2020/2021 upravujú termíny jesenných prázdnin  pre všetky školy vrátane materských škôl  na dni:

30.10.2020 – 2.11.2020 a 6.11.2020 – 9.11.2020

Z toho dôvodu bude v čase jesenných prázdnin materská škola  ZATVORENÁ

Stretneme sa, veríme, že všetci  zdraví  3.11.2020. a 10.11.2020

Dávame do pozornosti:

Rozhodnutie_ministra_skolstva_23.10.2020.pdf

Manual_pre_MS_23.10..pdf

Vážení rodičia,

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy na školský rok 2020/2021 ako aj podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí sa riadia pokynmi, opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ).

Žiadame všetkých zákonných zástupcov o pravidelné sledovanie aktuálnych informácii na našej webovej stránke v súvislosti s prevádzkovými podmienkami našej materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní.

          Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ (uvedené v texte nižšie).

Prevádzka materskej školy od 1.9.2020  je naďalej až do odvolania bezpečnostných opatrení v súvislosti s COVID-19

od 6.30 do 16.30 hod.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a opatrení MŠ SR  Organizacia_a_podmienky_v_MS_2020-2021.pdf

final_opatrenia –ruska -15 -10(1).pdf

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:

Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a potom bude odkaz na vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti...

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet vydaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Semafor_MS.pdf

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • Prevádzka Materskej školy v roku 2020/21 začína v náhradných priestoroch v ZŠ Važecká 11 Prešov - Šváby  02.09.2020
 • Príchod detí do MŠ je do 7:50 hod.

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried bude dostupný pri vchode na druhom poschodí.

Dieťa bude potrebovať:

 • Pevnú obuv na prezutie označenú menom
 • Pohodlné oblečenie označené menom
 • Náhradné oblečenie do vrecúška  a náhradné RÚŠKO 
 • Pyžamo označené menom

Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke:

Pokyny k úhrade školného a stravného  v MŠ Bratislavská 3 v Prešove

Účet – úhrada školného  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 2

Číslo účtu

SK50 7500 0000 0040 0859 7866    Variabilný symbol: 0405
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

60,-€  - dieťa do 3 rokov

20,-€  - dieťa od 3 rokov s TP* v meste Prešov     (*Trvalý pobyt)

40,-€  - dieťa od 3 rokov s TP* mimo mesto Prešov   (*Trvalý pobyt)

splatnosť

Do 10 dňa v danom kalendárnom mesiaci  

Podrobné informácie ohľadom „školného“ nájdete tu:

Čiastočná úhrada nákladov spojených s hmotným zabezpečením predprimárneho vzdelávania (školné)
 

Účet – úhrada stravné  -  VZN Mesta Prešov č.4/2019 článok 6

Číslo účtu

SK94 7500 0000 0040 0860 2215
Do poznámky: meno, priezvisko dieťaťa a triedu (x. trieda)

Suma k úhrade

1,74€ /1 deň

0,54€/1 deň – dieťa nad 5 rokov k  31.8.2020 roku
1,20€/1 deň dotácia na stravu pre dieťa nad 5 rokov k 31.8.2020

splatnosť

Do 25 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca   (nové deti pri nástupe)

Kontakty na informácie a vyhlasovanie

email: sj.bratislavská@centrum.sk

tel.: 051/7706744 – pani Jecušková Marcela , vedúca  ŠJ Bratislavská 3,

Podrobné informácie ohľadom úhrady a podmienkach stravovania  Nájdete tu:
Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa      

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne (v súvislosti s COVID 19) budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

         Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti

Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

DÔLEŽITÝ     OZNAM

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020 a v súlade s opatreniami ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020, č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020 a pokynov zriaďovateľa mesta Prešov zo dňa 10.6.2020 vám oznamujem že:

s účinnosťou od 15. júna 2020.

 • Prevádzka MŠ bude  od 06:30 do 16:30 hod. (maximálne 10 hodín denne).
 • Prevádzka školy sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.
 • Organizácia a prevádzka školy bude naďalej obmedzená na 5 tried a  prispôsobená priestorovým, personálnym a materiálno – technickým možnostiam tak, aby boli dodržané odporúčané pokyny z MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 15.06.2020 je potrebné nahlásiť  do 12.06.2020 do 10:00 hod triednym učiteľkám.  
 • Rozšíriť kapacitu detí k už umiestneným deťom od 01.06.2020 bude možné s dôrazom na uprednostnenie detí:
 1. ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. rodičov, ktorí musia chodiť do práce (byť prítomný na pracovisku),
 3. samoživiteľov
 4. ostatné

Po posúdení a rešpektovaní materiálnych, priestorových, personálnych a stravovacích možností a vyhodnotení záujmu o umiestnenie dieťaťa do materskej školy Vám budú oznámené ďalšie pokyny.

Do školy môžu nastúpiť od 15.06.2020 iba tie deti, ktorým spätne potvrdíme nástup.
                                                                                                                         

  Ďakujem

Vážení rodičia,

vzhľadom na plánované otváranie MŠ a v zmysle pokynov z MŠVVaSR zo dňa 18. 5.2020 "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020" a v súvislosti so zabezpečením personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a určenia režimu prevádzky, bol v zisťovaný záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy  od 01.06.2020.

Po vyhodnotení záujmu a  splnení všetkých  personálnych, materiálnych, bezpečnostných a hygienických požiadaviek, s prihliadnutím na obmedzené priestorové podmienky Vás budeme  jednotlivo  informovať o rozhodnutí k nástupu v dňoch 27.5.- 28.5.2020   Do školy nastúpia iba tie deti, ktorým spätne potvrdíme nástup so zaradením do konkrétnej triedy.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

DÔLEŽITÉ    DOKUMENTY:

Rozhodnutie_ministra_školstva_k_1.6.2020.pdf

Organizacia_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania . pdf

Bezpečnostné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy v MŠ Bratislavská

Príloha č. 2:   Čestné vyhlásenie rodiča pre MŠ Bratislavská

Príloha č. 6:   Prehlásenie o zdravotnom stave MŠ Bratislavská

Veríme, že zodpovednou spoluprácou zvládneme všetky opatrenia a už teraz  Vám ďakujeme za Vaše porozumenie a pochopenie, ak sa náhodou do školy nedostane práve Vaše dieťa.

V Prešove: 26.5.2020                                                                                      

POPLATKY ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravné rodičia v súčasnosti uhrádzať nemusia:

 • za mesiac marec sa zaplatí len pomerná časť príspevku za prvých 9 dní, počas ktorých prebiehal v MŠ vzdelávací proces.
 • za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú,
 • v  prípade, že rodičia majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.8.2020.

Bratislava 26. marca 2020 

Číslo: 2020/10610:1-A1030

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

12