MS Bratislavská
 Udalosti

                                                                               Vážení rodičia

                              Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy Bratislavská 3

                                                           v Prešove bude realizované sa  v čase

                                                                          02.05.2023 – 16.05.2023

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku na základe žiadosti. Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosť musí obsahovať všetky povinné údaje, bez ktorých nie je možné žiadosť evidovať:

 • Čitateľne vyplnené údaje, hlavne emailové adresy,
 • Potvrdenie od lekára pre deti a dorast aj s údajom o povinnom očkovaní,
 • Podpis obidvoch zákonných zástupcov (ak nie je možné, aby niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa žiadosť podpísal, je potrebné doložiť  „Písomné vyhlásenie - nemožné zadovážene súhlasu druhého zákonného zástupcu“

Čitateľne vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné posielať poštou, alebo vhodením do poštovej schránky školy (hlavná brána).

Ďalšie dôležité informácie

Kritéria  k vybavovaniu  žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2023/24

Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2023-24  (vytlačiť obojstranne)

Písomné vyhlásenie - nemožné zadovážene súhlasu druhého zákonného zástupcu

Tlačivá k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

V Prešove 05.04.2023                                                                                                    Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

                                                   Vážení rodičia,

od 1. 4. 2023 nadobúda platnosť VZN č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Prešov.
V zmysle tohto VZN č.2/2023 sa výška príspevkov (školné) mení nasledovne:
             - Mesačný príspevok je 29,00€ za dieťa
             - príspevok sa platí aj v prípade, že dieťa zo zdravotných dôvodov do MŠ
               nechodí


Od 1.7.2023 sa zmenou výšky (zvýšením) životného minima bude upravovať výška
mesačného poplatku a výška poplatku  čase letných prázdnin za dieťa /na 1deň

                                                     VZN č. 2/2023 

                                                            NOVINKA!

Vážení rodičia,

Na našej webovej stránke pribudla nová sekcia s názvom "Virtuálna prehliadka", kde si viete pozrieť priestory tried a sauny v našej materskej škole.

                                                         

                                                              Ďakujeme 

                                         OZNAM – RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Bratislavská 3, Prešov so súhlasom zriaďovateľa poskytuje podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 18.11.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.


 

INFORMÁCIE  K NÁSTUPU DIEŤAŤA DO MŠ  V  ŠK. ROKU  2022/2023

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/22 je v čase 6:30 – 17:00, 
 • V čase 6:30 – 6:55 a 16:00 – 16:55 je prevádzka v spoločnej triede, (2 pavilón na prízemí)
 • Príchod detí do MŠ je do 7:55 hodo 8:00 hod.  sa pavilóny uzamykajú
 • Vyzdvihne dieťa je v čase od 15.00 do 17.00 hod. alebo po  dohode s triednou učiteľkou. Po 17.00 hod sa areál a budova MŠ uzatvára.

Dieťa bude potrebovať:

                        ·         Pevnú obuv na prezutie označenú menom 

                        ·         Pohodlné oblečenie označené menom

                        ·         Náhradné oblečenie do vrecúška

                        ·         Pyžamo označené menom 

Zákonný zástupca

 1.       Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v   šatňovom/vstupnom   priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)a opatrení MŠSR 

2.       Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré budú upravené v dokumente Organizácia a podmienky  výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Bratislavská 3, Prešov na obdobie školského roku 2022/2023 a v Školskom poriadku.

3.       Pri prvom  nástupe do MŠ je potrebné vypísať a odovzdať triednej učiteľke (tlačivá sú na stiahnutie):

4. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola.  Pri prejavoch respiračného ochorenia a zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj po opakovaných meraniach, sa dieťa do MŠ neprevezme. 

5. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory šatne do hygienickej zóny.

6. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.

  

Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch, prípadne budú aktualizované na našej web stránke.

Niekoľko rád pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

                                                                                                                                 Milí rodičia, tešíme sa na Vás a vaše deti 

                                                                                                                                     Mgr. Eva Semanová – riaditeľka MŠ

Ak chcete spoznať našu materskú školu, príďte sa pozrieť na

Deň otvorených dverí dňa 5.5.2022 o 9:30h

O nás


     Materská škola Bratislavská 3 v Prešove je 6 triednou štátnou školou s celodennou starostlivosťou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov. Zabezpečuje edukáciu detí predškolského veku od 2 do 6 rokov, v homogénnych triedach.

     Materská škola je dvojpodlažným štvorpavilónovým objektom v lokalite sídliska Sekčov, priamo v obytnej zóne na oplotenom pozemku plnom zelene.


     Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu, fyzickým a psychosomatickým špecifikám detí.


Dispozícia priestorov je nasledovná:
 • hospodársky pavilón so zariadenou kuchyňou, práčovňou, kanceláriami a skladmi
 • účelovo vybavené triedy, herne, odpočivárne, šatne, sociálne a hygienické zariadenia

Špecifickým zameraním materskej školy je:
 • rozvoj emocionality a EI aktivizujúcimi metódami, prevažne zážitkovým učením,
 • utváranie environmentálneho cítenia detí prostredníctvom školského dvora, ktorý poskytuje deťom mnoho príležitostí na tvorivú sebarealizáciu, pohyb, hru, ale aj poznávaciu činnosť,
 • poskytovanie preventívnej logopedickej starostlivosti na odstraňovanie nesprávnej výslovnosti. Tejto oblasti sa venuje certifikovaný pedagóg z oblasti logopédie, ktorý úzko spolupracuje s klinickým logopédom.